Jägersro 170716 - Svensk Galopp
Prisutdelning i Zawawi Cup
Jägersro 170716
Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp

Prisutdelning i Zawawi Cup
Jägersro 170716
Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp